Súťažný poriadok reklamnej a propagačnej súťaže "Zákazník mesiaca"

(ďalej len „súťažný poriadok“)

Termín konania súťaže: 1. 07. 2019 – 20. 08. 2019

Organizátor súťaže: TRIFFT ME s. r. o., Jozefská 17, 811 06 Bratislava, zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.120553/B, IČO: 50948997.

Podmienky súťaže

1.Súťaž „Zákazník mesiaca“ je reklamná a propagačná súťaž vyhlásená organizátorom súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže (ďalej len ako „súťaž“). Poskytovateľom výhry do súťaže je organizátor súťaže.

2. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“) uvedené v tomto súťažnom poriadku. Pre zapojenie do súťaže je potrebné, aby bol používateľ registrovaný do aplikácie TRIFFT a minimálne raz si cez aplikáciu nabil súťažné body.

3.Predmetom súťaže sú výhry vyplácané vo forme bonusových bodov do aplikácie.

4.Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho zákonníka.

5.Organizátor súťaže si vyhradzuje právo diskvalifikovať účastníkov, ak sa preukáže hrubé porušenie pravidiel súťaže upravených v tomto súťažnom poriadku, manipulácia so súťažnými bodmi XP či nereálne transakcie (napr. zneužívanie pozície zamestnanca v TRIFFT partnerskom podniku a pod.) alebo akékoľvek iné činnosti smerujúce k výhre nečestným spôsobom. V prípade, že účastník je vylúčenou osobou alebo je diskvalifikovaný, nevzniká mu nárok na výhru a výhra nebude odovzdaná. Ak vylúčenej osobe už výhra bola odovzdaná, osoba je povinná ju vrátiť v plnej výške organizátorovi súťaže a zároveň nahradiť organizátorovi súťaže všetky náklady, iné výdavky a nahradiť škodu, ktorá mu bola spôsobená neoprávnenou účasťou vylúčenej osoby v súťaži.

Výhry, žrebovania a vyrozumenia výhercov

1.Výhercovia budú určení na základe najvyššieho súčtu súťažných bodov XP alebo náhodným vyžrebovaním. Víťazovi budú bonusové body automaticky pridané do aplikáce, v prípade vecnej výhry bude e-mailom alebo telefonicky vyzvaný na dohodnutie detailov prevzatia ceny.

2.V prípade, že sa nebude možné s výhercom spojiť do 10-tich kalendárnych dní od jeho kontaktovania, výherca stráca nárok na výhru a výhra nebude poskytnutá žiadnemu z účastníkov.

3. Žrebovanie výhier sa uskutoční vždy v priestoroch organizátora súťaže povereným pracovníkom.

Odovzdanie výhry

1.Výhra bude poskytnutá výhercovi maximálne do troch mesiacov od vyžrebovania výhercu súťaže.

2.Výherca nemá voči organizátorovi súťaže právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty v inej forme.

3.V prípade zistenia, že účastník konal v rozpore so súťažným poriadkom alebo nespĺňa/nespĺňal podmienky alebo pravidlá súťaže, stráca nárok na výhru.

V prípade dôvodného podozrenia z porušenia súťažného poriadku má organizátor súťaže právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže. Ak takto vylúčenému účastníkovi už výhra bola odovzdaná, je povinný ju vrátiť v plnom rozsahu organizátorovi súťaže.

Ochrana osobných údajov

1. Každý účastník súťaže udeľuje používaním aplikácie súhlas k bezodplatnému spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme organizátora súťaže v rozsahu telefónne číslo, a to za účelom a vykonania všetkých úkonov potrebných pre zorganizovanie súťaže a odovzdania výhier. Súhlas je udelený na dobu trvania súťaže až do odovzdania výhier.

2.Každý účastník má všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať od organizátora súťaže prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

3.Účastník je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným organizátorovi súťaže, pričom ale berie na vedomie, že prípadná výhra mu nebude môcť byť v prípade odvolania súhlasu priznaná alebo vyplatená. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke www.trifft.me. Zo strany organizátora súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov v zmysle platných právnych predpisov.

Záverečné ustanovenia

1. Organizátor si vyhradzuje právo meniť pravidlá tejto súťaže a rozhodovať o všetkých otázkach s ňou spojených a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. Rozhodnutie organizátora vo všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže je konečné a záväzné, aj ak sa o ňom účastník nedozvie.

2. Účastník zapojením do súťaže vyslovuje súhlas s týmto súťažným poriadkom a prehlasuje, že sa s ním oboznámil a zaväzuje sa ho dodržiavať..

3.Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania organizátorom a účinnosť dňom vyhlásenia súťaže, ktoré bude zverejnené prostredníctvom webového sídla: trifft.me.

4. Na výhru v súťaži nie je právny nárok. V zmysle ust. §845 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka výhru v súťaži nemožno vymáhať. Postúpenie výhry na tretiu osobu je možné len s predchádzajúcim súhlasom organizátora. Organizátor nenesie zodpovednosť za škodu ani za akékoľvek náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s účasťou v tejto súťaži, uplatnením, vyzdvihnutím, využitím alebo iným nakladaním s výhrou.

5. Podľa zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR sú oslobodené od dane, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350,- EUR, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu. Z uvedeného dôvodu účastník berie na vedomie, že výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zák. č. 595/2003 Z.z. a v prípade výhry presahujúcej sumu 350,- EUR je povinný túto presahujúcu sumu zdaniť.

V Bratislave, dňa 1. 07. 2019

TRIFFT ME, s. r. o.